Reklamace

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace").

Prodávající

je firma Jarmila Ivanová, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem

našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem.

Záruční list

Záruční list poskytuje záruku na zakoupené zboží písemnou formou. V obchodních případech učiněných skrze internetový obchod jej nahrazuje faktura, která je součástí dodávky objednaného zboží.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

II. Odpovědnost za zboží a jeho možné vady

Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu zboží dle jeho závazné Objednávky, tj. v odpovídající kvalitě, typu, množství a čase. Prodávající je majitelem zboží do momentu jeho předání dopravní společnosti. Po tomto úkonu je za zboží odpovědný zástupce dopravní společnosti, který je povinen zajistit doručení neporušeného a nepoškozeného zboží kupujícímu ve sjednaném termínu. Okamžikem kdy Kupující převezme zboží od dopravní společnosti a zároveň podepíše dokumenty související s předáním zboží, je za zboží bez výhrad odpovědný Kupující. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným, tj. obvyklým, užíváním, dále na vady způsobeném nesprávným použitím výrobku. Dále záruku nelze uplatnit v následujících případech, kdy:

  • zboží bylo poškozeno během přepravy. Pokud ano, je kupující povinen nechat si potvrdit v dodacím listu oznámení o poškození od dopravní společnosti a s tímto reklamaci dále řešit
  • došlo k neodborné manipulaci, zacházení, či k neodborné montáži
  • zboží bylo používáno k jiným účelům než stanovují doporučení pro použití

III. Vyřízení reklamace

V případě, že kupující zjistí při přebírání zboží od dopravní společnosti, že je toto poškozeno, anebo že neodpovídá vystavené Objednávce. Má kupující právo zboží nepřevzít a zároveň důvody odmítnutí dodávky uvést na dodací list. Zboží je tak vráceno prostřednictvím dopravní společnosti prodávajícímu a učiněná Objednávka se považuje za stornovanou. Na reklamační nároky učiněné po momentu převzetí zboží kupujícím nebude brán zřetel.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.