Podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.na-telo.cz

I. Dodavatel

Níže uvedené Obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných firmou Jarmila Ivanová.

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Jarmila Ivanová a Kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost Jarmila Ivanová, IČ 42290961, je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Zboží

Zboží je v internetovém obchodu rozlišeno dle názvu, resp. materiálového provedení, dále lze specifikovat barevné rozlišení, počet kusů. Faktura - dodací list Součástí dodávky zboží je i faktura (daňový doklad). Tato vydaná faktura slouží zároveň jako záruční list.

Termín doručení a splatnosti

Termínem doručení se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím.Termínem splatnosti se rozumí uhrazení finanční částky kupujícím. Přesná částka je stanovena na základě objednávky a je vyčíslena na faktuře.

Reklamace

Reklamací se rozumí uplatnění práv kupujícího, které jsou v rozporu s kupní smlouvou. Případnou reklamací řeší níže uvedené Reklamační podmínky internetového obchodu www.na-telo.cz.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

III. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

IV. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V. Objednávka

Objednávku vystavuje kupující prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními i Reklamačními podmínkami internetového obchodu www.na-telo.cz.

Podaná objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

  1. jméno a příjmení u FO (fyzické osoby), název obchodní firmy, IČ, DIČ u PO (právnické osoby)
  2. bydliště u FO, místo podníkání u PO
  3. dodací a fakturační adresu (pokud je odlišná od dodací adresy)
  4. druh zboží, množství a další specifikace požadované v průběhu volby nákupu v internetovém obchodu

VI. Potvrzení objednávky a dodací podmínky

Obdrženou objednávku potvrdí prodávající kupujícímu obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím emailové zprávy. Přičemž po tomto úkonu se potvrzená objednávka stává pro obě strany závaznou. Výjimkou je pouze změna obsahu objednávky v době jejího potvrzení, tj. změna přesné specifikace zboží, rozměrů a počtu, jeho cena, dodací a platební podmínky. Pokud Kupující bude některý z uvedených atributů měnit, je nutné, aby zadal v systému internetového obchodu novou objednávku, která bude prodávajícícm opět potvrzena. V tomto případě se předešlá objednávka považuje za stornovanou.

Objednávky jsou zpracovány nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. Po potvrzení objednávky je termín doručení zboží stanoven nejpozději do 10-ti pracovních dní. Dodávkou a splněním objednávky je pro prodávajícího moment předání zboží kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo na odmínutí objednávky, pokud by se tímto závazal na k plnění nemožnému, pro kupujícího nevýhodnému, nebo k rozpornému v porovnání s obvyklými prodejními pravidly.

VII. Platební podmínky

Cenu za zboží hradí kupující v momentu převzetí, tj. na dobírku anebo zálohovou fakturou. Cena za zboží je uvedena na faktuře. Ceník dopravy najdete zde

Ceník je stanoven individuálně dle druhu zboží a jeho další specifikace. Cena uvedená v době zadávání objednávky je platná po celou dobu zpracovávání objednávky až do jejího vyřízení, tj. do okamžiku doručení zboží Kupujícímu. V případě, že dojde ke změně ceny u již objednaného zboží, bude o tomto kupující včas informován prostřednictvím mailové zprávy, anebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník v návaznosti na změnu cen materiálu.

VIII. Kontrola zboží při převzetí

Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zásilku překontrolovat. V případě, že nezjistí žádné mechanické poškození obalu, stává se podpisem dodacího listu a faktury majitelem převzatého zboží a nese tak za něj plnou zodpovědnost. Pokud ale kupující objeví při přebírání zjevné vady výrobku, či poškození jeho obalu, je povinen skutečnosti sepsat a nechat si toto potvrdit dopravcem. Jestliže tak neučiní, není možné vznést pozdější nárok na reklamaci.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

IX. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2012